Garantiebeleid

Dit document beschrijft de garantievoorwaarden van LuxaLight B.V. Dit beleid is geldig voor alle LED producten en diensten die voorzien zijn door LuxaLight BV. Deze garantievoorwaarden en de algemene voorwaarden zijn samen van kracht en dienen ook samen gelezen te worden, met inbegrip van enige andere service – of verkoopcontracten. Tenzij anders gespecificeerd, zullen de termen en uitdrukkingen die in de algemene voorwaarden zijn gebruikt betrekking hebben op dit garantiebeleid. In geval van collisie tussen de algemene voorwaarden en deze garantievoorwaarden met betrekking tot producten en diensten, gelden de voorwaarden van deze garantievoorwaarden. In het kader van deze garantievoorwaarden betekenen defecten of gebreken dat een product een materiaal of constructiefout vertoont waardoor het product niet naar behoren slaagt te werken. 

Garantie
1. Zoals beschreven in de algemene voorwaarden ontvangt de koper de garantie voor de producten van LuxaLight B.V.
2. Voor al onze producten geldt de wettelijke garantie
3. De garantie periode begint op de facturatiedatum.
4. Deze garantievoorwaarden zijn alleen geldig wanneer de producten juist zijn geïnstalleerd en toegepast. Producten beschadigd door toedoen van de koper vallen niet onder de garantiebepaling.
5. Op aanvraag van kan een ‘uitgebreide garantie’ of ‘maatwerkprojectgarantie’ overeengekomen worden na de evaluatie van de toepassingsomstandigheden van de verlichting.
6. De koper kan zich niet beroepen op andere informatie of documentatie.

Aanvullende voorwaarden
1. Het aankoopbewijs van de producten moet beschikbaar gesteld kunnen worden aan LuxaLight B.V. indien deze wordt gevraagd.
2. De producten zijn geïnstalleerd naar behoren en worden gebruikt volgens de instructies.
3. Een medewerker van LuxaLight B.V. heeft toegang tot de defecte producten en heeft het recht deze te testen op het aangegeven defect.
4. Arbeidskosten voor de montage en demontage van de producten worden niet gedekt door de garantie.

Defect binnen garantie
1. Indien een product van Luxalight B.V. niet functioneert in overeenstemming met deze garantie zal Luxalight B.V. kosteloos vervangen.

Bepalingen en voorwaarden
1. De garantie aangeboden door Luxalight B.V. geldt alleen voor de koper. Indien de koper een product retourneert aan LuxaLight B.V. die onder deze garantie valt in overeenstemming met artikel 3, zal LuxaLight B.V. deze inspecteren om de claim te controleren. Indien het product onder de garantie valt en faalt om te werken onder de aangegeven specificaties, zal LuxaLight B.V. naar haar keuze het product vervangen of het product repareren.
2. Indien LuxaLight BV kiest om het product te vervangen maar dit onmogelijk is omdat het product niet meer wordt gemaakt of niet voorhanden is, kan LuxaLight B.V. het aankoopbedrag terugstorten of een vergelijkbaar product aanbieden.
3. Geen enkele vertegenwoordiger, distribiteur of andere derde partij is bevoegd om namens LuxaLight B.V. de garantiebepalingen te wijzigen.
4. Deze garantie geldt alleen indien het product correct bedraad, geïnstalleerd en gefunctioneerd heeft binnen de gegeven elektrische waarden, bedrijfsgrenzen en omgevingsomstandigheden die zijn aangegeven in de productspecificaties. Indien een product een defect of gebreken vertoont, dient de klant schriftelijk aan LuxaLight B.V. door te geven welke gebreken het product vertoont.
5. De aangeboden garantie geldt niet voor schade of niet-presteren door overmacht en/of verkeerd gebruik dat in strijd is met toepasselijke normen, voorschriften en gebruiksaanwijzingen.
6. Deze garantie is nietig indien er zonder schriftelijke toestemming van LuxaLight B.V. reparaties en/of veranderingen aan het product worden gevoerd door een andere partij als LuxaLight B.V. De fabricagedatum van het product dient duidelijk leesbaar te zijn voor LuxaLight B.V. en LuxaLight B.V. behoudt het recht om beslissingen te nemen betreffende de geldigheid van de garantieaanspraak.

Garantieaanspraken
1. Tenzij anders bevestigd door LuxaLight B.V begint de garantieperiode op de facturatiedatum voor het betreffende product, indien de levering wordt gefaseerd gaat de garantieperiode nog in op de facturatiedatum.
2. LuxaLight B.V. heeft onder deze garantievoorwaarden geen verplichtingen indien de klant faalt om zijn betalingsverlichting te voldoen zoals gemeld onder de Algemene voorwaarden.
3. De koper kan zijn recht gebruiken op de garantie mits deze LuxaLight onmiddellijk schriftelijk informeert over enige beweren van een defect or gebreken, voor het verstrijken van de garantieperiode voor het desbetreffende product. Verder zijn de verplichtingen van de Koper deze garantievoorwaarden onderworpen aan het volgende:
4. Koper dient de factuur voor het product beschikbaar te stellen voor inspectie aan LuxaLight B.V.
5. Koper dient onder deze garantievoorwaarden enige defecten of gebreken onmiddellijk en niet later dan 30 dagen schriftelijk door te geven aan LuxaLight B.V. Hiernaast dient er een gepaste registratie ter beschikking gesteld worden van de bedrijfshistorie van het product. Deze informatie bevat minimaal:

 • Naam en/of typenummer van het desbetreffende product
 • Details over het gebrek
 • De factuurdatum en indien uitgevoerd door LuxaLight B.V. ook de installatiedatum
 • Details over de toepassing, locatie en werkelijke branduren.
 • Koper maakt het de medewerker van LuxaLight B.V. mogelijk op locatie toegang te bieden waarop de koper beroep doet op dit garantiebeleid, en stuurt het product die naar enige beweringen defect is, op naar LuxaLight B.V. voor analyse.
 • Koper verleent LuxaLight B.V. toestemming om enige tests uit te voeren voor de vaststelling van het gebrek
 • Enig rechtsgeding met betrekking tot de garantieaanspraak dient ingediend te worden binnen één (1) jaar na de eerste garantieaanspraak.
 • Elke aanspraak die niet is gemeld of ingediend in overstemming met de bovenstaande periode is van nul waarde.
 • 6. De garantieverplichtingen van LuxaLight B.V. zijn naar keuze van LuxaLight B.V., beperkt tot het binnen een redelijke tijd een defect product repareren of een vervangend product te leveren, of tot een passende creditering voor de aanschafprijs aan te bieden. Reparaties, vervangingen of herstellingen van een defect product leiden niet tot de verlenging of vernieuwing van de toepasselijke garantieperiode. LuxaLight B.V. behoudt zich het recht om naar eigen keuze een Defect product dat onder de garantie valt te vervangen door een product dat zodanig minimale afwijkingen heeft in de vormgeving en/of minimale afwijkingen heeft in de productspecificaties dat de functionaliteit van het product er niet door wordt beïnvloed.
  7. Koper draagt alle kosten van toegang tot en inspanningen voor het herstel onder de garantie die door LuxaLight B.V. worden verricht, met inbegrip het (de)monteren en/of (de)installeren, verwijderen en vervangen van systemen, constructies of andere onderdelen van de installatie van de koper en het reinigen en herinstallatie van de producten door LuxaLight B.V.

Geen stilzwijgende of andere garanties
1. De garantie en remedies genoemd in deze garantievoorwaarden zijn de enige garanties die LuxaLight verstrekt met betrekking tot haar producten, en worden verstrekt in plaats van alle andere garanties, hetzij uitdrukkelijk en stilzwijgend, waaronder wordt begrepen maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, welke garanties bij deze worden afgewezen.
2. Deze voorwaarden vermelden de volledige aansprakelijkheid en verplichtingen van LuxaLight B.V. jegens de koper.

Beperkingen en voorwaarden
1. Luxalight B.V. heeft onder deze garantievoorwaarden geen verplichtingen indien blijkt dat een beweerd gebrek is opgetreden door het volgende:

 • Enige vorm van overmacht of natuurgeweld zoals gemeld in de algemene voorwaarden.
 • Gesteldheid van elektrische voeding, waaronder stroompieken, onder-/overspanning en rimpelstromen op besturingssystemen die de gespecificeerde grenzen van de producten overschrijden en die zijn vastgesteld door enig relevante voedingsnormen.
 • Onjuiste bedrading, installatie of onderhoud die niet zijn uitgevoerd door of voor Luxalight B.V.
 • Nalatigheid om te voldoen aan instructies of richtlijnen die zijn voorgeschreven door Luxalight B.V. voor de installatie, bediening, toepassing, onderhoud of milieu of aan enig meegeleverd document waarin de toepasselijke veiligheids-, bedrijfstak en/of electriciteitsnormen of -regels vermeld staan.
 • Het niet gebruiken van de producten voor welk doeleinden deze ontworpen zijn.
 • Blootstelling aan corrosieve omstandigheden, buitensporige slijtage, bliksem, verwaarlozing, onachtzaamheid, ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, onoordeelkundig of abnormaal gebruik van de producten;
 • Elke poging tot het repareren, wijzigen of veranderen die niet schriftelijk is besproken en goedgekeurd door Luxalight B.V.