Disclaimer en privacy policy

Disclaimer
Luxalight B.V. verleent u hierbij toegang tot www.luxalight.eu en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Luxalight B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Informatie op de website
Luxalight B.V. spant zich in om de inhoud van www.luxalight.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.luxalight.eu aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Luxalight B.V.. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.luxalight.eu geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Luxalight B.V.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Luxalight B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luxalight B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy Policy
LuxaLight BV ziet het als verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Luxalight B.V. u dient er zich van bewust te zijn dat Luxalight B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Luxalight B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: LuxaLight B.V.
Website: https://www.luxalight.eu
Inschrijfnummer KvK: 57580561
BTW-nummer: NL852642209B01

E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Postadres 
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site; 

Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria:
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
g. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 
a. Op het volgende e-mailadres: info@luxalight.eu
b. Op het volgende telefoonnummer: 0402024904
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.